Vroegtijdige zorgplanning

Vaak denken mensen niet of te laat na over hun wensen in verband met hun levenseinde. Vaak praten ze er ook met elkaar niet over. Daardoor worden beslissingen jammer genoeg soms zeer moeilijk om te nemen. Misschien weet men niet wat moeder of vader zou gewild hebben. Misschien weet men het wel, maar kan de patiënt het niet meer zeggen, staat er niets op papier en willen niet alle zorgverstrekkers mee gaan in de vraag. Of komen kinderen onderling niet tot een akkoord over wat 'de beste zorg' is. Of moeten mensen hele moeilijke beslissingen nemen in de plaats van iemand die het niet meer kan zeggen. Welke ook de reden is, zo'n situatie kan zwaar wegen rond het bed van de palliatieve patiënt. 

Om pijnlijke discussies en twijfels te vermijden willen wij meewerken aan het bekend maken van vroegtijdige zorgplanning!

Op de website Vroegtijdige Zorgplanning in West-Vlaanderen , www.VZPwvl.be, kan je terecht met vragen over het thema, een overzicht van de activiteiten, voordrachten en vormingen in verband met het thema terugvinden in een agenda, de mogeljkheid hebben om een spreker te zoeken, advies kunnen vragen aan collega’s … .

 

De werkgroep palliatieve zorg van WZC' Thoge :

Afscheid nemen is steeds moeilijk. Palliatieve begeleiding kan u daarbij helpen. Het is de taak van het ganse team. Samen-werken aan de zorg voor de leef-tijd. Er wordt steeds samengewerkt met de huisarts. Ook op regelmatige basis zitten we samen rond de tafel met de palliatieve werkgroep. De opstart van de palliatieve begeleiding gebeurt steeds in samenspraak met familie, huisarts en het team. Hierbij worden naast praktische afspraken, ook afspraken gemaakt omtrent de behandeling en verdere zorg. Naargelang de wens van de familie is er gelegenheid om te waken. Er kan in de laatste fase beroep gedaan worden op een priester die instaat voor de ziekenzalving of moreel consulent.