Zoek nieuwsbericht

OCMW Alveringem opent Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers in voormalig rusthuis Clep

vrijdag, 4 september, 2015

De OCMW-raad heeft op vraag van de federale overheid beslist om 20 vluchtelingen opvang te bieden in het voormalig rusthuis Clep langs de N8 nabij Hoogstade. Dit is een uitbreiding met 15 plaatsen, want 5 asielzoekers die reeds in een andere woning van het OCMW aanwezig zijn, verhuizen ook naar Clep.

De asielzoekers zullen door Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, aan ons LOI worden toegewezen. De vluchteling die zijn asielaanvraag heeft ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken krijgt gedurende de behandeling van zijn asielaanvraag materiële opvang door ons OCMW. Het OCMW ontvangt daarvoor een vergoeding van Fedasil van 37,77 euro per dag. Deze vergoeding dekt de kosten die het OCMW maakt voor het aanbieden van de materiële opvang zoals de huisvestingskosten, personeelskosten, administratiekosten enz… De asielzoeker zelf ontvangt wekelijks een leefgeld van 64 euro. Hiermee kan hij zijn maaltijden en toiletartikelen aankopen.

Na de behandeling van zijn asielaanvraag krijgt de asielzoeker ofwel een verblijfsrecht in België om humanitaire reden, ofwel een bevel om het grondgebied te verlaten als zijn aanvraag ongegrond blijkt.

De asielzoeker die erkend wordt als vluchteling, moet het LOI binnen de drie maanden verlaten. Hij moet met behulp van het OCMW op zoek naar een woning in een gemeente van zijn keuze. Op dat moment eindigt ook de materiële ondersteuning en heeft hij dezelfde rechten als andere Belgen. Zo ontvangt de asielzoeker een leefloon als hij nog geen inkomen heeft.

De aanhoudende crisis in het Midden-Oosten heeft een zelden geziene vluchtelingenstroom op gang gebracht. Met het optrekken van het aantal opvangplaatsen, draagt de gemeente Alveringem haar steentje bij voor het huisvesten van deze vluchtelingen.

De opvangplaatsen in Clep openen op maandag 14 september 2015.