WZC ’t Hoge

Schooldreef 24
8690 Alveringem

058 59 10 00
e-mail

Directeur

Pascal Debbaut
058 59 10 01

Hoofddeskundige ouderenzorg en preventieadviseur 

Veerle Barbier
058 59 10 02

Hoofdverpleegkundige
afdeling rood & oranje

Joke Melis

058 59 10 06

Hoofdverpleegkundige
afdeling groen & de knibbe

Jolien Delancker

058 59 10 05

Coördinator begeleiders wonen en leven, activatie en kwaliteitszorg

Jo Vandendriessche

058/ 59 10 03

Onthaal en woonassistent

Annelien Vanhauwe

058/ 59 10 00

Verantwoordelijke technische dienst

Jonas Vandenbussche

0499/54 26 03

Verantwoordelijke schoonmaak- en keukenpersoneel

Romina Vanlerberghe

058/ 59 10 00

 

Missie en visie

WZC ’T HOGE  is een ‘open’ huis voor zorgbehoevende senioren, hun partner en familie uit Alveringem en omgeving.               

Als team van hulp- en zorgverleners werken we complementair samen vanuit onze verschillende disciplines, elk met onze eigen verantwoordelijkheden.

Naast een hoogstaande kwaliteit van zorg, ijveren we ook voor een warme, vitale … maar tevens stabiele leefomgeving door ons samen in te zetten voor de totale mens.

Wij willen een ‘thuis’ zijn van ‘vertrouwen’, waar het goed is om te ‘wonen’, te ‘leven’ en te ‘werken’, en dit door wederzijds respect en eerbied voor zowel bewoner, medewerker als collega.

 

Wij willen dit bereiken door:

 1. Het aanbieden van professionele, klantvriendelijke, veilige en belevingsgerichte zorg en dienstverlening, dit zowel voor het traditionele woonzorgcentrum als voor het kleinschalig genormaliseerd wonen.
 2. Het aanbieden een huiselijke, functionele, veilige en nette woonomgeving.
 3. Ondersteuning van het behoud van zelfredzaamheid en autonomie van de bewoner.
 4. Het uitbouwen van een klimaat van zingeving en zinbeleving en het stimuleren van interpersoonlijke relaties. Daaruit voortvloeiend een vlotte integratie binnen het lokaal dorpsleven door een nauwe samenwerking met mantelzorg en vrijwilligers.
 5. Het ontwikkelen en toepassen van comfortzorg en aangepaste stimulans zorgen voor een aanbod van specialistische zorg op diverse domeinen.
 6. De uitwerking van een palliatieve zorgcultuur en palliatieve zorg (in de laatste fase van het leven).
 7. De uitwerking van een duidelijke informatieverstrekking, inspraakmogelijkheden en klachtenbehandeling.
 8. Het stimuleren van multidisciplinaire afstemming en een klimaat van samenwerking.
 9. Het bewerkstelligen van een goede samenwerking met de huisarts, de familie en externe zorgverstrekkers en diensten.
 10. Te zorgen voor gemotiveerde medewerkers, die zich gewaardeerd en betrokken voelen en kansen krijgen om zich te ontplooien.
 11. De uitwerking van een transparant kwaliteitssysteem
 12. Financieel gezond te blijven als waarborg voor de continuïteit van de dienstverlening.

 

Onze belangrijkste waarden zijn

Respect, eerbied, privacy, eigenheid en beschikbaarheid.

 

Toelichting

1. Verblijf

Het WZC biedt een permanent verblijf aan ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig in hun eigen vertrouwde thuismilieu te blijven wonen.

Het WZC ’t Hoge voorziet naast het traditionele woonzorgcentrum eveneens het ‘kleinschalig genormaliseerd wonen voor dementerende bewoners’ en een drietal aanleunwoningen.  Tijdens het verblijf kan de bewoner mogelijks transfereren indien de situatie dit zou rechtvaardigen.  Naar de toekomst toe voorziet het woonzorgcentrum ook dagopvang, serviceflats en assistentiewoningen.

Onrechtstreeks aansluitend hierbij komt ook de maaltijdbedeling aan huis.

2. Verzorging en ondersteuning

Verzorging beschouwen wij in de ruimste betekenis van het woord: namelijk de zorg voor het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de bewoner.

Ondersteuning sluit daarop aan en heeft vooral betrekking op alle inspanningen die tot doel hebben om de bewoner in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren, en zelf richting te kunnen geven aan zijn leven.

Ondersteuning heeft ook betrekking op de familie van de bewoner of op personen die voor de bewoner zeer belangrijk zijn.

3. Al of niet zorgbehoevende bewoners en bewoners met dementie

De dienstverlening van het WZC ‘t Hoge richt zich vooral op ouderen die lichamelijke of psychische zorg behoeven. Die ouderen worden meestal “zorgbehoevende ouderen” genoemd.

Het WZC ’t Hoge dat beheerd wordt door het OCMW van Alveringem richt zich echter ook tot ouderen die omwille van sociale redenen niet in de mogelijkheid zijn om nog verder zelfstandig te blijven wonen.

Deze ouderen die meestal als niet zorgbehoevend worden beschouwd, hebben evenzeer nood aan een veilige en ondersteunende omgeving.

Het WZC richt zich ook heel duidelijk op bewoners met dementie. Daartoe is er het kleinschalig genormaliseerd wonen voorzien.  Het betreft een gesloten leefgroep waar enkel bewoners verblijven die aan welbepaalde criteria voldoen en zo een meerwaarde halen uit deze leefgroepwerking.

4. Open huis

Elke bewoner, familie, kennis, vriend of buur van een bewoner en ook medewerkers en vrijwilligers moeten ervaren dat zij welkom zijn. Het WZC mag geen eiland zijn. De bezoekuren zijn vrij en wanneer familieleden in het WZC samen met de bewoner een familiefeest willen organiseren, krijgen zij hiervoor onze volle medewerking en wordt hen eveneens de nodige ruimte ter beschikking gesteld.

Ook de vrijwilligerswerking, het betrekken van mantelzorg dragen bij tot een open huis dat in het dorpsleven geïntegreerd is. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij dit uitgangspunt ondersteunen en dit in houding en gedrag laten blijken.

5. Deskundigheid

Onze medewerkers genoten de geschikte opleiding, beschikken over ervaringsdeskundigheid, de juiste attitudes en vaardigheden en worden continu bijgeschoold. De directie en de leidinggevenden van het WZC hebben de opdracht het potentieel van de medewerkers zo optimaal mogelijk aan te wenden en de deskundigheid van iedereen te helpen ontwikkelen. Dit vertaalt zich in een goed uitgewerkt opleidingsbeleid en dit zowel intern als extern.

Om de deskundigheid in het licht te stellen werken wij met competentieclusters en met speerpunten.

Vier competenties worden sterk benaderd. Ouderzorg met inbegrip van zorg voor personen met dementie, palliatieve zorg, voeding en zorg, en technische verpleegkunde met bijzondere aandacht voor wond- en stomazorg. Medicatiebeleid, mobiliteitszorg en diabeteszorg zijn tevens speerpunten in onze werking.

6.  Zorg doorheen alle fasen van het verblijf, ook bij ziek zijn en sterven

De zorg en ondersteuning wordt voortdurend geëvalueerd en aangepast aan de noden en mogelijkheden van de bewoner. De levenskwaliteit van de bewoner staat hierbij centraal. Naast de aanwending van methoden en hulpmiddelen om de bewoner de kans te geven zo onafhankelijk en autonoom mogelijk te wonen en te leven, is beschikbaarheid en zorg voor een optimaal comfort voor ons een kritische succesfactor.

Comfortzorg wordt belangrijker naarmate de bewoner meer zorgbehoevend en afhankelijk wordt. Daarom dienen we steeds waakzaam te zijn voor het aanbieden van alle zorg die nodig is op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Goed zorgen is aandacht hebben voor alle details die kunnen bijdragen tot een beter welbevinden van de bewoner en iedereen die leeft en werkt in het WZC ’t Hoge.

Als de bewoner hulp nodig heeft garanderen wij een snelle respons en zijn wij voortdurend alert om ongemakken, een gebrek aan comfort en complicaties van zorg te voorkomen.

Ook in de laatste fase van het leven is het onze doelstelling om de menswaardigheid en de kwaliteit van zorg te bewaken. Dit wordt verwezenlijkt door lichamelijke comfortbewaking en pijnbehandeling, psychische, sociale en levensbeschouwelijke begeleiding, ondersteuning van en aandacht voor de naaste familie en vrienden en een goede nazorg en begeleiding na het overlijden van een bewoner.

7. Veilige dienstverlening

We voeren een actief beleid om de zorg zo veilig mogelijk te organiseren voor bewoners en medewerkers.

Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte van een mens. Zich veilig voelen draagt bij tot het algemeen welbevinden en de kwaliteit van zorg. We nemen daarom maatregelen ter voorkoming van ongevallen, criminaliteit, complicaties van zorg, medicatiefouten en voorkoming van infecties.

8. Een nette omgeving

Een nette omgeving draagt bij tot het algemeen welbevinden. De medewerkers van de schoonmaak zorgen ervoor dat het schoonmaakplan nauwgezet wordt uitgevoerd en leveren hierdoor een belangrijke bijdrage in de algemene tevredenheid van bewoners, familieleden en iedereen die in het WZC werkt. Alle medewerkers hebben echter de plicht om hieraan mee te helpen, door het werk van hun collega’s te respecteren en spontaan te helpen zorgen voor het behoud en het voortdurend verbeteren van de orde en de netheid.

De zorg voor een nette omgeving is niet alleen de opdracht van de medewerkers van de schoonmaak, maar een opdracht voor iedereen.

Roken is overal en rond het WZC verboden. Enkel voor bewoners is dit toegestaan in het voorziene rooklokaal.  Voor de medewerkers is hiertoe een ruimte voorzien buiten het gebouw.

9. Klantvriendelijke en belevingsgerichte zorg en dienstverlening

De bewoner staat centraal. We houden rekening met de mening van de bewoners en de familieleden en zorgen voor een actieve klachtenbehandeling. De zorgplanning houdt maximaal rekening met de wijze waarop de bewoner zijn zorgbehoevendheid en de hulp die hij nodig heeft ervaart en beleeft. Iedere bewoner beleeft immers zijn (on)afhankelijkheid, behoeften en noden op een eigen specifieke manier. Die beleving is richting gevend bij het opmaken van een zorgplan.

10. Eerbied

We benaderen de bewoners als een evenwaardig volwassen persoon. We gaan discreet om met naaktheid, zorgbehoevendheid, incontinentie en de eigen mening of ideeën van de bewoner. Ook het fixatiebeleid staat hier op zijn plaats. We gaan er van uit dat fixeren van bewoners tot het strikte minimum beperkt moet worden. Indien dit wel nodig is kan dit alleen mits schriftelijk akkoord van de bewoner of zijn familie, zaakgelastigde of voorlopig bewindvoerder en de huisarts.

11. Privacy

We maken onderscheid tussen gemeenschappelijke en persoonlijke ruimte. We kloppen steeds vooraleer een kamer binnen te gaan en gaan discreet om met informatie die ons toevertrouwd wordt. De wijze waarop dit gebeurt wordt beschreven in een daarvoor afzonderlijk opgestarte procedure.

12. Zelfredzaamheid, autonomie en inspraak

Het is noodzakelijk voor het algemeen welbevinden en de persoonlijke zinbeleving van de bewoner dat hij in relatie tot de eigen mogelijkheden nog zelf zorg en taken op zich kan nemen. Daarom stimuleren wij de bewoners om dit zo lang als mogelijk te doen. Maar zelfredzaamheid is geen doel op zich. De bewoner moet er zich ook goed bij voelen. Daarom wordt het zorgplan waar mogelijk in overleg met de bewoner en/of familie opgebouwd. Via die inspraak en actief luisteren kan de bewoner het zelfbeschikkingsrecht of autonomie zo lang mogelijk behouden.

13. Eigenheid

De eigenheid respecteren betekent de bewoner nemen zoals hij is en er zelf ons gedrag op afstemmen.

Iedere bewoner heeft zijn eigen levensstijl, eigen gewoonten, eigen cultuur en eigen waarden. Die eigenheid komt soms in botsing met de gewoonten en de gebruiken van de organisatie en de levensstijl van de medebewoners. Als organisatie en ook als medewerker is het niet altijd gemakkelijk om hier mee om te gaan. Toch is het van belang om hier rekening mee te houden en in de mate van het mogelijke begrip voor op te brengen en de organisatie af te stemmen op de bewoner en niet andersom. Iedere medewerker moet hier mee leren omgaan en ook voldoende beslissingsruimte krijgen om flexibel om te springen met reglementen en voorschriften. Alleen dan zal de opname in het WZC geen fundamentele breuk betekenen met de levensgeschiedenis en de levensloop van de oudere. Daarom is elk zorgplan een geïndividualiseerd zorgplan waarin die elementen die betrekking hebben op de eigenheid van de bewoner evenveel belang krijgen als bijvoorbeeld de strikte zorghandelingen en de medicatie. Het inbouwen van keuzemogelijkheden rond bijvoorbeeld maaltijden of het tijdstip van opstaan en slapen gaan en het respecteren van het levensritme van de bewoner zijn hiervan duidelijke voorbeelden.

Geïndividualiseerde zorgverlening vertrekt vanuit de uniciteit van iedere bewoner. Die uniciteit wordt in kaart gebracht in het kernboek dat voor elke bewoner wordt opgemaakt en dat rekening houdt met de individuele levensloop van de bewoner.

Alle medewerkers hebben de opdracht de dienstverlening aan dit kernboek aan te passen.

Wij stimuleren ook alle bewoners om rekening te houden met de eigenheid van de andere bewoners en voor mekaar respect op te brengen.

14. Interpersoonlijke relaties

Naast zelfredzaamheid is ook de instandhouding en de verdere uitbouw van interpersoonlijke relaties een belangrijk aspect van zingeving en zinbeleving bij de bewoner.

Mensen vinden zin in confrontatie met andere mensen. Die relaties zijn van fundamenteel belang. Je wordt pas een unieke persoon in confrontatie met andere mensen.

Wie niemand meer heeft om voor te leven, heeft vaak geen reden meer om voor te leven. Ook de bewoners in het WZC hebben de behoefte om voor iemand iets te betekenen. Het menselijk zinvol contact is een efficiënt geneesmiddel tegen vereenzaming. 

Daarom willen we bestaande netwerken rond de bewoner beschermen en in stand houden. (familie, buren, vrienden..) en nieuwe netwerken rond de bewoner uitbouwen (medebewoners, vrijwilligers..). Een bewoner kan bijvoorbeeld zin vinden in het dagelijks begeleiden van een bewoner van kamer naar restaurant en/of omgekeerd. Bewoners kunnen het fijn vinden om bij mekaar op bezoek te gaan enz…

15. Gemotiveerde medewerkers

Een goede dienstverlening kan alleen bekomen worden met gemotiveerde medewerkers.

Het is belangrijk dat medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen en zich professioneel kunnen ontplooien.

Dit willen wij realiseren door:

 • Alle medewerkers in een open dialoog te informeren en te betrekken bij de WZCwerking via de opbouw, de uitvoer en de evaluatie van beleidsplannen. (nieuw WZC, kwaliteitszorg, organisatie van de verpleging en verzorging, organisatie van het onderhoud,…)
 • Het zoeken naar een optimale afstemming met de thuissituatie van de medewerkers ( mogelijkheden voor deeltijds werk, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof…, vast basisrooster, mogelijkheden tot dienstwisseling)
 • Het aanbieden van een goed afgestemd vormingspakket
 • Het gebruik van doelstellingen en feedback, zowel op afdelingsvlak als op persoonlijk vlak…
 • Het betrekken van medewerkers bij beslissingen
 • Het erkennen van individuele verschillen, detecteren wat voor de medewerker  belangrijk is en mogelijkheden bieden om eigen capaciteiten waar te maken referentiepersoon wondzorg, referentiepersoon diabetes, lid van het palliatief supportteam, referentiepersoon incontinentiezorg..)
 • Het aanbieden van een aantrekkelijke functie - invulling in overeenstemming met de beroepskwalificatie van de medewerker
 • De zorg voor goede arbeidsomstandigheden.

Als organisatie willen wij continu dit proces van motivatie in vraag stellen en verbeteren.

16. Multidisciplinaire samenwerking

De zorg van de bewoners wordt gedragen door een team van medewerkers met een verschillende beroepskwalificatie. Een goede dienstverlening is alleen mogelijk wanneer dit team samenwerkt om de doelstellingen te bereiken. Dit vereist openheid, luisterbereidheid en respect voor collega’s, ook al behoren ze tot een andere beroepsdiscipline. Niet de mening van de eigen beroepsgroep is belangrijk maar het doel dat men voor de bewoner wil bereiken.

Die samenwerking is geformaliseerd in het multidisciplinair overleg dat elke woensdag plaats heeft, maar reikt veel verder.

De spontane dagelijkse samenwerking tussen verpleegkundigen, zorgkundigen, deskundigen in de animatie, ergotherapeuten en kinesitherapeuten, medewerkers van keuken en onderhoud en animatie is fundamenteel om een belevingsgerichte en flexibele zorg voor de bewoners van het WZC ’t Hoge te kunnen organiseren.

Zoals de bewoner een klant is van alle medewerkers, zo zijn ook medewerkers klant van elkaar. Daarom is wederzijds respect voor elkaar werk fundamenteel.

Een nauwe samenwerking met de familie, de huisarts,...

De samenwerking is niet beperkt tot de medewerkers van het WZC zelf. De samenwerking met de familie en de samenwerking met de huisartsen beschouwen we eveneens tot kritische succesfactoren van onze dienstverlening.

Daarom maken we er een punt van om de communicatie met de arts en met de familie van de bewonersvoortdurend te verbeteren. Een goed zorgdossier, een zorgvuldig ingevuld communicatieblad voor de artsen, een communicatieboekje voor de familieleden en vooral een goede verbale communicatie zijn hier goede voorbeelden van.

17. Financieel gezonde uitbating

Het WZC 't Hoge wil voor de bewoners een betaalbare dienstverlening blijven verzekeren. Daarom is het belangrijk dat we met zijn allen zorgzaam omspringen met de ingezette middelen. Door het voorkomen en vermijden van tijds- en materiaalverspilling kunnen we financiën vrijmaken voor steeds betere hulpmiddelen en een steeds betere dienstverlening.

Dit is niet alleen de taak van de directie en leidinggevenden, maar een opdracht voor iedereen.

Belangrijke factoren hierin zijn: orde en zorgzaamheid, het werk in één keer goed doen zodat niemand achter ons moet komen om fouten recht te zetten, goede organisatie van het eigen werk om nodeloze stappen te vermijden, verwarming en verlichting in het oog houden, efficiënt vergaderen, afval vermijden enz…. Kostenbewust werken is niet gelijk aan gierig zijn, maar heeft vooral te maken met zorgzaamheid en het elimineren van kosten die niet nodig zijn.

18. Een transparant kwaliteitssysteem

Niets is meer tijdrovend en meer ontmoedigend dan slordige en onafgewerkte opdrachten, het rechtzetten van klachten en ellenlange discussies over hoe de andere zijn werk beter had kunnen doen. Een doorzichtig kwaliteitssysteem met goede afspraken en goede procedures kan een zeer belangrijke bijdrage leveren in het tot stand brengen van een stabiele en rustige werksituatie.

Daarom willen we in het WZC ‘ Hoge het kwaliteitshandboek met procedures, werkvoorschriften en afspraken gebruiken om een stabiele werkomgeving te verwezenlijken.

Maar papier is gewillig. Procedures en afspraken dienen tot niets wanneer ze niet worden nageleefd.

Daarom stoppen we tijd, energie en geld in het samen bespreken en samen verbeteren van deze procedures en verwachten dan ook dat ze worden nageleefd door alle medewerkers.

De mate waarin de medewerker procedures en werkvoorschriften naleeft en daarin zijn verantwoordelijkheid opneemt is één van de belangrijke criteria bij de evaluatie van een medewerker.

19. De uitwerking van een palliatieve zorgcultuur en palliatieve zorg

Onze visie op palliatieve zorgverlening binnen onze instelling is zeker meer dan alleen maar stervensbegeleiding. Het is het aanbieden van een totaal zorgcomfort doorheen gans het verblijf in het WZC.

Binnen deze palliatieve zorgcultuur staan de persoonlijke wilsverklaring en de vraag tot euthanasie (indien deze zich voordoet), eveneens centraal.

De hulpverlening in de laatste levensfase is vooral gericht op het beheersen van pijn en andere onaangename symptomen. Bovendien bestaat er aandacht voor de sociale, psychologische en spirituele aspecten van deze situatie. De zorg is er niet langer op gericht de patiënt te genezen maar wel hem en zijn nabestaanden een optimale kwaliteit te garanderen van het leven dat er nog is.

Deze zorgverlening gebeurt op basis van een zeer nauwe samenwerking tussen hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeut, kinésitherapeut en animatie en alle medewerkers die met de bewoner in contact komen.

Ieder van deze hulpverleners heeft zijn of haar specifieke rol in het totale proces. Deze multidisciplinaire samenwerking is één van de bepalende factoren voor een kwaliteitsvolle begeleiding. De hoofdbetrachting is dat de bewoner op een menswaardige manier kan sterven.

Het palliatief supportteam ondersteunt deze palliatieve werking en komt maandelijks samen om de palliatieve zorg in onze instelling te evalueren en op continue basis te verbeteren.